Aktualności

Dofinansowanie świadczeń ZUS

Dofinansowanie świadczeń ZUS

Tarcza antykryzysowa w swoich rozwiązaniach wprowadza mechanizm zwolnienia ze składek
ZUS, ale oprócz tego inne mechanizmy, które mają wpływ na świadczenia ZUS, tak jak np.
dofinansowanie składek czy inna pomoc bezpośrednio z ZUS tj. świadczenie postojowe. Jak więc
ubiegać się o dofinansowanie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Pierwszą możliwością, jaką mają przedsiębiorcy to świadczenie postojowe. Przysługuje ono tym,
prowadzącym działalność gospodarczą, u których wystąpił przestój w następstwie epidemii tj.
jeżeli nie mogą wykonywać swej działalności z powodu nałożonych prawem ograniczeń lub w
wyniku zmian na rynku np. braku zamówień.
Podstawą do otrzymania takiego świadczenia jest złożenie wniosku do ZUS. Wniosek ten można
złożyć na trzy sposoby: drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub
osobiście w placówce ZUS w skrzynce na dokumenty. Termin na złożenie tego wniosku upływa 30
czerwca 2020 r. (wzór wniosku: https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RSP-
D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94 )
Świadczenie postojowe wypłacane jest w dwóch wysokościach 2080 zł i 1300 zł i ta kwota nie
podlega oskładkowaniu, ani opodatkowaniu
Prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o świadczenie w wysokości 2080 zł musi
spełnić następujące warunki:
działalność prowadzona przed 1 lutego 2020 r.
działalność nie została zawieszona i nastąpił spadek przychodów – przychód przed
miesiącem, w którym składany jest wniosek jest co najmniej 15% niższy od przychodu w
miesiącu poprzedzającym /albo/ działalność została zawieszona, ale po 31 stycznia 2020 r.
osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może korzystać ze zwolnienia od podatku
VAT
osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń
społecznych
tarcza 2.0. zniosła wymóg kryterium przychodu w stosunku do prowadzących działalność
gospodarczą.
Warunkami do uzyskania świadczenia w wysokości 1300 zł są:
rozliczanie podatku kartą podatkową
zwolnienie z opłacania podatku VAT
osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń
społecznych
Świadczenie postojowe może być wypłacone nie więcej niż 3 razy. Co ważne – jeżeli już
przedsiębiorca raz ubiegał się o nie i otrzymał świadczenie postojowe na podstawie tarczy 1.0., to
zgodnie z zapisami tarczy 2.0. może się o nie ubiegać ponownie, ale musi wykazać, że sytuacja
finansowa jego firmy nie polepszyła się od wypłaty wcześniejszego świadczenia. Ponowne
przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu
następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia.
Co jednak jeżeli na złożony wniosek otrzyma decyzję odmowną? Wtedy przedsiębiorca może
odwołać się do sądu na zasadach postępowania cywilnego, za pośrednictwem ZUS. Ma na to
miesiąc od dnia otrzymania decyzji.

DOFINANSOWANIE Z FGŚP

Drugą możliwością jest dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na ochronę miejsc pracy – dofinansowanie te przyznawane jest na okres 3
miesięcy od daty złożenia wniosku. Ubiegać się o nie może każdy przedsiębiorca.
Podstawą do otrzymania takiego świadczenia jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

elektronicznie za pośrednictwem praca.gov.pl lub papierowo do WUP (wzór wniosku:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA ).
Każdy ubiegający się o dofinansowanie musi spełnić następujące warunki:
spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii:
a) Nie mniej niż o 15% – obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z
analogicznych 2 kolejno miesięcy z roku poprzedniego.
b) Nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r.
nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości tego przedsiębiorcy
Dofinansowanie dotyczy tylko wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było niższe niż 15.681 zł (tj,
nie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku)
Dofinansowanie może wyrażać się na dwa sposoby:
pracodawca wypłaca obniżone wynagrodzenie – nie więcej niż o 50%, jednak nie może być
ono niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. obecnie 2600 zł

FGŚP dofinansowuje wynagrodzenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (tj. maksymalnie 1300 zł) i części składek na
ubezpieczenia społeczne za tych pracowników w tym zakresie, w jakim składki te finansuje
pracodawca, ale do określonego limitu
LUB
przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, maksymalnie do 1/2 etatu, a
wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2600 zł
FGŚP dofinansowuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, czyli
maksymalnie 2079,43 zł brutto
Od odpowiedzi na wniosek o dofinansowanie nie przysługuje odwołanie.
ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ STAROSTĘ

Kolejną możliwością są świadczenia przyznawane przez Starostę lub Prezydenta miasta– starosta
może na podstawie zawartej umowy przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne. Świadczenie to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze
względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora PUP, a następnie zawarcie umowy z PUP.
Ta forma wsparcia przysługuje:
mikroprzedsiębiorcom (do 9 pracowników)
małym przedsiębiorcom (do 50 pracowników)
średnim przedsiębiorcom (do 250 przedsiębiorców)
Warunki otrzymania świadczenia
utrzymanie zatrudnienia tych pracowników przez okres dofinansowania pod rygorem

zwrotu dofinansowania bez odsetek
brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca
trzeciego kwartału 2019 r.
złożenie oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową,
oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który
dofinansowanie jest wypłacane
spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 30%, 50% lub 80% w następstwie epidemii –
w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, po 01.01.2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w
trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
Poszczególne wysokości przyznawanych świadczeń:

 1. spadek obrotów co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości
  nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych
  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
  ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
  50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia
  10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej
  „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia
  społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. spadek obrotów co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości
  nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych
  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
  ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
  70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
  ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3.  spadek obrotów co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości
  nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych
  pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na
  ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż
  90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
  ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
  Jeżeli pracodawca wystąpił wnioskiem do ZUS o zwolnienie z opłacania składek na
  ubezpieczenia społeczne za miesiąc, za który uzyskał dofinansowanie z FGŚP bądź od
  starosty, wówczas będzie musiał zwrócić środki na składki otrzymane z tego Funduszu bądź
  od starosty. Nie można bowiem otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty

zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych

« Powrót