Aktualności

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona – Z poniedziałku 16 marca 2020 r.

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona – Z poniedziałku 16 marca 2020 r.

  1. Związek Banków Polskich wydał Komunikat w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki

    Zgodnie z Komunikatem Banki m.in. ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony i bezpłatny – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu („wakacje kredytowe”). Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

  2. Na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych pojawiło się stanowisko Prezydium KRRP dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego:

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz bezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwraca się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających zachować porządek prawny i pełne bezpieczeństwo prawne obywateli Rzeczypospolitej, w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Postuluje się, by w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy prawa uległ bieg terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji.
Postuluje się ponadto objęcie systemem pomocy finansowej Państwa osób dotkniętych skutkami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – w tym także radców prawnych. Pomoc taka musi mieć wieloraką strukturę, począwszy od ulg/odroczeń w zakresie obowiązków regulowania należności publicznych, przyznawania zaliczek na koszty zastępstwa procesowego spraw prowadzonych z urzędu lub możliwości bezgotówkowego regulowania tymi zaliczkami należności publicznoprawnych pełnomocników profesjonalnych wobec Państwa.

  1. Z kolei na stronie Krajowej Rady Notarialnej opublikowano stanowisko w związku z wydaniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego:
    Krajowa Rada Notarialna wyraża pogląd, że zmiana sposobu funkcjonowania kancelarii notarialnych w stosunku do dyspozycji art. 20 § 1 Prawa o notariacie, w tym także ograniczenie czasu, w którym kancelarie są czynne – w obecnej sytuacji ogłoszonego zagrożenia epidemicznego w Polsce – w żadnym wypadku nie może być traktowana jako uchybienie obowiązkom notariusza wynikającym z powołanego wyżej przepisu. Krajowa Rada Notarialna zwraca jednak uwagę, że decyzje w przedstawionym wyżej zakresie podejmować mogą wyłącznie w sposób samodzielny i suwerenny poszczególni notariusze

« Powrót