Aktualności

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona – Z wtorku 18 marca 2020 r.

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona – Z wtorku 18 marca 2020 r.

Jeszcze krótka informacja o najważniejszych regulacjach prawnych dot. koronawirusa, w tym przepisach specustawy:

 

 

Najważniejsze polskie regulacje prawne dot. pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2:

 

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374)Tekst ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf
  Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf
 2. W zakresie nieuregulowanym w powyższej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322).
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ze zm. (Dz.U. 2020 poz. 433) – tutaj mamy wiele ograniczeń i wskazań istotnych dla przedsiębiorców
 1. Pozostałe dotychczasowe rozporządzenia dot. m. in. funkcjonowania służby zdrowia, transportu, ochrony granic

 

Przepisy specustawy dot. koronawirusa (pkt 1 powyżej) istotne dla przedsiębiorców:

 

 1. Ustawa reguluje możliwość wprowadzenia przez pracodawcę pracy zdalnej oraz przysługiwanie rodzicowi dodatkowego zasiłku opiekuńczego w zw. z opieką nad dzieckiem w czasie zamknięcia placówek oświatowych (art. 3 i 4).

 

 1. Do przedsiębiorców odnoszą się również art. 6, 11-13: 

  – art. 6 – Zawieszenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,Ustawa wyłącza stosowanie przepisów o zamówień publicznych do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID -19, a zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub gdy wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

– art. 11 – Polecenia Prezesa Rady Ministrów zastępujące decyzje administracyjne podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

 

W przypadku pojawienia się konieczności podjęcia działań zwalczających COVID-19, Prezes Rady Ministrów może, na wniosek wojewody, wydać przedsiębiorcom – osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej – polecenia w drodze decyzji administracyjnej, które będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Zadania określone taką decyzją (poleceniem) będą finansowane ze środków budżetu państwa i realizowane na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą. W przypadku odmowy podpisania umowy, zadanie będzie wykonywane na podstawie decyzji w trybie natychmiastowym. Wszelkie prace o charakterze planistycznym związane z realizacją powierzonych zadań będą finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.W sytuacjach nagłych i uzasadnionych, polecenie będzie mogło być wydawane w formach szczególnych czyli: ustnie, telefonicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także za pomocą innych środków łączności.

 

– art. 12 – Wyłączenie działania regulacji ustawowych w zakresie: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony i opieki nad zabytkami,

 

Ustawa przewiduje wyłączenie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz. 293 ze zm.), a także ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) w sytuacji konieczności projektowania i budowy, a także remontu oraz rozbiórki obiektów budowlanych, w tym także w przypadku konieczności zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w celu przeciwdziałania COVID-19.

– art. 13 – Przysługiwanie przedsiębiorcy turystycznemu zwrotu wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

 

We wskazanych w ustawie przypadkach, tj. gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art.47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. Z 2019r. poz.548) lub gdy organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art.47 ust.5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

– art. 14 – Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników lotniczych kolejowych i drogowych, a także zarządzających lotniskami i dworcami za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19,

 

Zniesiona zostaje odpowiedzialność przewoźników lotniczych, kolejowych i drogowych, a także zarządzających lotniskami i dworcami za wszelkie szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w wyniku którego przewóz stanie się niemożliwy. W ustępie 2 art. 14 Ustawy ustawodawca sięga do definicji „okoliczności nadzwyczajnych” określonej w przepisach Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r., a także uznaje za taką okoliczność wszelkie uzasadnione działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.

 

Zatem np. w przypadku odwołania lotu: „Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty przewidzianej w art. 7 (rozporządzenia), jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.”

 

 1. Ponadto, w zw. z wprowadzonymi zmianami innych ustaw – dodano zmiany dot. przedsiębiorców z branży farmaceutycznej i medycznej.
 2. W art. 36 wskazano, że art. 3-6 oraz 10-14 ustawy (odnoszące się wprost do sytuacji epidemicznej wywołanej koronawirusem) tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia ustawy w życie.

« Powrót