Aktualności

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona

Informacje na temat zmian prawnych związanych z wirusem Corona

W kontekście ostatnich wydarzeń w Polsce i na świecie tj. rozprzestrzeniającej się pandemii Koronawirusa,  przedsiębiorcy stanęli przed nowymi problemami i wyzwaniami.

We wszystkich gałęziach biznesu, a zwłaszcza w transporcie, produkcji, ale także usługach,  występuje problem niemożności spełnienia świadczenia w określonym czasie, lub też zagrożenie spełnienia świadczenia  co do zasady. 

W oczekiwaniu na powstanie rozwiązań systemowych zapowiadanych przez Rząd, na dzień dzisiejszy przedstawiamy poniżej kilka kwestii, mogących służyć Państwu jako wskazówka przy analizie sytuacji Firmy.

 

  • Brak winy / kary umowne

 

 

W umowach odpowiedzialność może zostać ograniczona tylko do działania opartego na zasadzie winy. Jest to najczęstszy zakres odpowiedzialności.

 

Jeśli niemożność świadczenia jest spowodowana jedynie ograniczeniami wynikającymi z przepisów ustaw specjalnych, lub spowodowanych  jako konsekwencja powstałych ograniczeń, odpowiedzialność nie powstaje.

 

Rekomendacja

 

 

 

Wykazanie, że opóźnienie było spowodowane okolicznościami niezależnymi od dłużnika, może prowadzić do zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu kary umownej.

 

 

  • Konstrukcja siły wyższej a uniknięcia odpowiedzialności za brak wykonania świadczenia

 

 

Siła wyższa to zdarzenie:

 

  • zewnętrzne (zewnętrzność zdarzenia charakteryzuje się wystąpieniem poza strukturą stron umowy);
  • niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia (niemożliwość przewidzenia – nadzwyczajnością i nagłością);
  • którego skutkom nie można zapobiec (niemożliwość zapobiegnięcia skutkom – przemożnością (strony są niezdolne do odparcia nadchodzącego niebezpieczeństwa).

 

Za przejawy siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. epidemie), zjawiska społeczne o wielkiej skali oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów).

Rekomendacja

Aby mieć możliwość wyłączenia odpowiedzialności przede wszystkim należy:

  • zebrać dowody potwierdzające, że konkretne zdarzenie spowodowane siłą wyższą było bezpośrednią przyczyną niewywiązania się z postanowień umownych;
  • wykazać należytą staranność w podejmowaniu działań mających na celu wykonanie zobowiązania, w tym zakresie, np. przerwy w dostawach z krajów objętych epidemią zwykle nie zwolnią z odpowiedzialności, gdy te same towary można było zamówić z innego alternatywnego źródła.

 

 

  • Restrukturyzacja i odpowiedzialność członków zarządu

 

 

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja powoduje konieczność weryfikacji bieżącego stanu zobowiązań oraz majątku również w kontekście odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek. Kompleksowe doradztwo w tym zakresie i podjęcie kroków prawnych pozwoli przedsiębiorcom odpowiednio dostosować się do panujących warunków. Ochrona majątku spółek i osób nimi zarządzających to obecnie jeden z priorytetów.

 

 

  • Business Interruption Insurance

 

 

Posiadanie pakietowych ubezpieczeń gospodarczych staje się coraz bardziej powszechną praktyką wśród przedsiębiorców. Konieczne jest jednak dokładne sprawdzenie zakresu posiadanych ubezpieczeń i możliwości minimalizacji ryzyk gospodarczych.

 

 

  • Nadzwyczajna zmiana stosunków

 

 

Kodeks cywilny reguluje sądowy mechanizm odpowiedniej modyfikacji umów w związku ze zmieniającymi się stosunkami społeczno-gospodarczymi w sytuacjach nadzwyczajnych – tzw. klauzulę rebus sic stantibus.

Zgodnie z nią, jeżeli w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia może stać się połączone z nadmiernymi trudnościami albo grozić jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może – po rozważeniu interesów stron i zgodnie z zasadami współżycia społecznego – oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Rekomendacja

Jest to środek wymagający skierowania sprawy na drogę sądową i  z tej przyczyny, w zaistniałej sytuacji gospodarczej, winien być traktowany jako ostateczność.

 

« Powrót