Aktualności

SKŁADK ZUS – ROZWIĄZANIA TARCZY

SKŁADK ZUS – ROZWIĄZANIA TARCZY

Tarcza antykryzysowa już w swojej pierwszej odsłonie wprowadzała zwolnienie ze składek ZUS, w
tarczy antykryzysowej 2.0. ustawodawca reagując na głosy przedsiębiorców zmienił niektóre
kryteria, na podstawie których takie zwolnienie może przysługiwać.
Jak więc ten mechanizm przedstawia się dla poszczególnych grup przedsiębiorców?
Jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać?
W poniższym artykule prezentujemy zebrane najważniejsze aktualne informacje z tym związane
oraz podsumowujemy mechanizm zwolnień z opłacania składek ZUS.
Obecnie zwolnienie ze składek ZUS może nastąpić w dwóch wysokościach 100% należności
składki za miesiąc albo 50% należności składki za miesiąc – i jest to zwolnienie na okres od marca
do maja 2020 r.
Zwolnienie z opłacania 100% należności składki za miesiąc przysługuje
 Osobom prowadzącym działalność gospodarczą – nie zatrudniającym pracowników
 mikroprzedsiębiorcy – firmy, które we wnioskowanych okresach zgłaszały mniej niż 10
ubezpieczonych (nie wliczając pracowników młodocianych)
 spółdzielniom socjalnym – bez względu na liczbę zatrudnionych
 a także osobom duchownym
Natomiast o zwolnienie z opłacania 50% należności składki za miesiąc mogą ubiegać się mali
przedsiębiorcy, tj. firmy, które we wnioskowanych okresach zgłaszały mniej niż 50
ubezpieczonych (nie wliczając pracowników młodocianych)
W obydwu przypadkach podstawą do otrzymania takiego zwolnienia jest złożenie wniosku do ZUS.
Wniosek ten można złożyć na trzy sposoby: drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS, za
pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS w skrzynce na dokumenty. Termin na
złożenie tego wniosku upływa 30 czerwca 2020 r. (wzór wniosku:
https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-
0d3157cbbab6 )
Każdy przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie musi spełnić następujące warunki:
 jego działalność musi być zarejestrowana i wykonywana przed 1 kwietnia 2020 r.,
 musi mieć opłacane składki za własne ubezpieczenie przed 1 kwietnia 2020 r.,
 przychód działalności za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek nie przekracza
kwoty 15.861 zł (tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r)
 brak zaległości w płaceniu składek wobec ZUS na grudzień 2019 r.
 niekorzystanie z programu „ulga na start” → te podmioty są bowiem zwolnione już
wcześniej z opłacania składek na okres 6 miesięcy
 do wniosku dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r.
W przypadku jeżeli wnioskodawca zdążył opłacić już składkę za marzec może wraz z wnioskiem o
zwolnienie złożyć równoległy wniosek o wypłatę nadpłaconych środków, jednak wniosek ten musi
zostać złożony zanim upłynie termin opłacenia składek za miesiąc kwiecień.
Co jednak jeżeli na złożony wniosek otrzyma decyzję odmowną? Wtedy przedsiębiorca może
złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ma na to 14 dni od otrzymania
decyzji.

« Powrót