RODO

“OLCZAK – KLIMEK, VAN DER KROFT, WĘGIEŁEK KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH” SPÓŁKA PARTNERSKA, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 19, 00-549, KRS 0000351568, NIP 7010226152 (dalej „Spółka” lub „Kancelaria OKW”) niniejszym, przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, posiadanych w związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, pozyskanych na potrzeby świadczenia usług doradztwa prawnego, jest Kancelaria OKW z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000351568, nr NIP 7010226152, REGON 142307688.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem można się kontaktować:
Telefonicznie pod numerem: 0048 22 481 60 80
Pod adresem mailowym: biuro@okw-kancelaria.pl
Pisemnie przesyłając korespondencję na adres siedziby Spółki.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Spółki Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy o prowadzenie czynności radcy prawnego lub adwokackich na podstawie Ustawy o Radcach Prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. i Ustawy o Adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- umowa, art. 9 ust. 2 lit. f) – do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń. Dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Dane zostały podane dobrowolnie.

Podstawa prawna przetwarzania:

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. w Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 tj. ze zm.) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności w ramach udzielanej pomocy prawnej;

  • Niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy, w tym przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności, wykazania spełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; Uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. sądom i organom państwowym).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług, biurom informacji gospodarczej, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, a zwłaszcza obowiązku przechowywania danych pozyskanych w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów , praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym czasie.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście.

Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania danych poza EOG, dane będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji usług zleconego doradztwa prawnego.

Uwaga

Wszelkie Państwa prawa, opisane powyżej, mogą być ograniczone obowiązkami i interesami Administratora, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, chroniących interesy prawne o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, dotyczących ochrony danych osobowych.