Newsletter

NOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

NOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

1 kwietnia 2024r. w życie wejdzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzane zmiany są istotne z punktu widzenia przyszłych inwestycji, zwłaszcza o charakterze mieszkaniowym. Zmianami zostaną objęte przedsięwzięcia budowlane, dla których wystąpiono o pozwolenie na budowę czy złożono zgłoszenie budowy po 1 kwietnia 2024r. Już teraz warto […]

więcej »
OPUBLIKOWANO NOWY PROJEKT USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

OPUBLIKOWANO NOWY PROJEKT USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

6 marca 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który zastąpił projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Wraz z nowym projektem ustawy Ministerstwo przedstawiło również projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru formularza sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. W najnowszej wersji projektu Ministerstwo […]

więcej »
RODO, A SŁUŻBOWE SKRZYNKI POCZTOWE.

RODO, A SŁUŻBOWE SKRZYNKI POCZTOWE.

Kwestia pojęcia przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu może budzić wątpliwości dla podmiotów je przetwarzających. Potwierdził to niedawno opublikowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.01.2024 r. (III OSK 2816/22) w sprawie dotyczącej udostępnienia przez spółdzielnię danych osobowych członka spółdzielni jego pracodawcy. Z pozoru niewinne dołączenie „do wiadomości”. Orzeczenie zapadło na podstawie konfliktu pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową, […]

więcej »
GRUNTOWNA REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – UPROSZCZENIA CZY UTRUDNIENIA?

GRUNTOWNA REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – UPROSZCZENIA CZY UTRUDNIENIA?

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza wręcz rewolucyjne zmiany w zakresie planowania przestrzennego, które powinny zainteresować szczególnie inwestorów. Przede wszystkim ustawa zakłada zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nowym dokumentem planistycznym – planem ogólnym gminy. W założeniu, […]

więcej »
NOWE ZASADY WYGASZANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – REGULACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

NOWE ZASADY WYGASZANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – REGULACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Od dnia 31 sierpnia 2023r. na skutek uchwalonej ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedsiębiorcy i inne osoby prawne, będą mogli przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność, składając stosowny wniosek. Do tej pory z takiej możliwości można było skorzystać jedynie w odniesieniu do gruntów przeznaczonych na cele […]

więcej »
ZMIANY W ZAKRESIE OBROTU GRUNTAMI ROLNYMI

ZMIANY W ZAKRESIE OBROTU GRUNTAMI ROLNYMI

W dniu 28 sierpnia 2023r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy m.in. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany te mogą mieć wymiar praktyczny w odniesieniu do obrotu nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Zielone światło dla energii ze źródeł odnawialnych Nowelizacją wprowadzono ułatwienia w zakresie możliwości wydzierżawiania gruntów […]

więcej »
NOWY PROJEKT PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYGNALISTÓW

NOWY PROJEKT PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYGNALISTÓW

25 maja 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – tzw. „sygnaliści”. Prace nad wdrożeniem ustawy implementującej dyrektywy UE trwają już bardzo długo, w związku z czym w ostatnim projekcie ustawodawca przyjął zdecydowanie krótsze terminy na wdrożenie nowych obowiązków przez przedsiębiorców. Oznacza to, że […]

więcej »
NOWE REGULACJE PRAWA BUDOWLANEGO

NOWE REGULACJE PRAWA BUDOWLANEGO

Przedsiębiorców czekają kolejne duże zmiany w prawie budowlanym, które mogą wpłynąć na przyszłe procesy inwestycyjne. W dniu 1 czerwca 2023r. Rada Ministrów wniosła do Sejmu obszerny projekt ustawy zakładający potrzebę dalszego upraszczania i przyspieszania procedur. Jednocześnie zaproponowano regulacje, które powinny zainteresować szczególnie wykonawców obiektów budowlanych. Teraz projekt ustawy przejdzie całą ścieżkę legalizacyjną, choć już w […]

więcej »
WYTYCZNE PREZESA UOKIK W SPRAWIE OBNIŻEK CEN

WYTYCZNE PREZESA UOKIK W SPRAWIE OBNIŻEK CEN

W związku z implementacją Dyrektywy Omnibus od 1 stycznia 2023 r. nałożono na przedsiębiorców nowe obowiązki związane z informowaniem o obniżkach cen towarów i usług. W celu ujednolicenia praktyk stosowanych przez przedsiębiorców na polskim rynku, w maju 2023 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wytyczne, których podsumowanie znajdą Państwo w niniejszym artykule. Do […]

więcej »
KARA UMOWNA BEZ KOŃCOWEGO TERMINU I KWOTY MAKSYMALNEJ

KARA UMOWNA BEZ KOŃCOWEGO TERMINU I KWOTY MAKSYMALNEJ

Czy można zastrzec karę umowną bez terminu i podawania konkretnej sumy pieniężnej? Powyższe pytanie doczekało się odpowiedzi i uzasadnienia Sądu Najwyższego, co może mieć istotne znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Dotychczasowa linia orzecznicza Sądu Najwyższego sugerowała bowiem, że zastrzeżenie kary umownej jest możliwe pod warunkiem, że strony z góry określą jej wysokość albo gdy w […]

więcej »
Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W ostatnim czasie wiele mówi się o unijnej dyrektywie Omnibus. Dyrektywa ta jest powiązana z dwiema innymi dyrektywami UE, tj. dyrektywą cyfrową i dyrektywą towarową, które wprowadzają łącznie wiele zmian w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług zarówno dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż w formie tradycyjnej, jak i tych oferujących swoje produkty innymi kanałami  (e-commerce, omnichannel, […]

więcej »
Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna

Wreszcie Polska posiada formę korporacyjną, która sprawdza się w przypadku wspólnych przedsięwzięć –(joint ventures)  prostą spółkę akcyjną (PSA). PSA została stworzona po to, aby Polska mogła pozostać konkurencyjna wśród innych krajów, a polski ustawodawca zainspirował się innymi krajami, takimi jak Niderlandy, gdzie w 2013 roku wprowadzono tzw. flex BV. Utworzenie spółki joint venture w Polsce […]

więcej »
Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a wady istotne – założenia nowej ustawy deweloperskiej

Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego a wady istotne – założenia nowej ustawy deweloperskiej

Uchwalona 20 maja 2021r. ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zawiera nieścisłości interpretacyjne i dopiero przyszła praktyka przesądzi, jak należy rozumieć pewne zawarte tam regulacje. Prawnicy sygnalizują już, że problematyczna może okazać się procedura odbioru lokalu, która na kanwie nowej „ustawy deweloperskiej” stanowi znaczące rozwinięcie i uzupełnienie […]

więcej »